Caint Théamach #3

An tábhacht atá le hiriseoireacht ghairmiúil don tsochaí agus don daonlathas i ré seo an phobalachais, an scoilte agus na mífhaisnéise agus na dúshláin atá roimh iriseoirí agus lucht déanta polasaithe go hidirnáisiúnta agus na heispéiris a bhí acu.

Déardaoin an 25 Feabhra 2021,
15:30 - 17:30 GMT


Panel 1

 • Noel Curran, European Broadcasting Union
 • Paul Farrell, Virgin Media TV
 • Amanda Ade, the 'Black and Irish Podcast'

Panel 2
 • John Purcell, Independent Broadcasters of Ireland
 • Alan Esslemont, TG4
 • Conn McCarrick , National Youth Council of Ireland

Panel 3
 • Susan Kirby, Screen Producers Ireland
 • Kevin Doyle, Newsbrands
 • Daráine Mulvihill, journalist and broadcaster

Físeán imeachtaí

Clár

Programme

15:30    Cur in Aithne: Brian MacCraith, Cathaoirleach, An Coimisiún um Thodhchaí na Meán

15:35 - 16:15    Painéal 1 - Céard atá ag cur borradh faoin méadú atá ag teacht ar mhífhaisnéis?

16:15 - 16:55    Painéal 2 - Cén chaoi ar chóir do lucht déanta polasaithe náisiúnta agus idirnáisiúnta, na Meáin Seirbhíse Poiblí, agus Soláthraithe Ábhar Seirbhíse Poiblí freagra a thabhairt ar dhúshlán na mífhaisnéise?

16:55 - 17:35    Painéal 3 - Cén chaoi a ndéanfar gnóthaí idirnáisiúnta a thuairisciú amach anseo? Cén chaoi a ndéanfar gnóthaí na hEorpa a thuairisciú in Éirinn amach anseo?

17:35    Conclúid

An tOllamh Brian MacCraith (Cathaoirleach an Choimisiúin)
grianghraf de Brian MacCraith

Iar-Uachtarán Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Painéal 1
15:35 - 16:15
Céard atá ag cur borradh faoin méadú atá ag teacht ar mhífhaisnéis?

Cathaoirleach: Alan Rusbridger, Chair of the Reuters Institute for the Study of Journalism

Baill an Phainéil:

 • Scott Ruston
 • Catherine Fieschi
 • Emily Bell

Cathaoirleach: Alan Rusbridger

grianghraf de Alan Rusbridger
Alan Rusbridger ina Phríomhoide faoi láthair ar Lady Margaret Hall, Oxford agus ina Chathaoirleach ar an Reuters Institute for the Study of Journalism. Bhí sé ina Phríomh-Eagarthóir ar an Guardian ó 1995-2015. Fad is a bhí sé leis an Guardian, bhuaigh sé féin agus an nuachtán an iliomad gradam, lena n-áirítear Duais Pulitzer 2014 don Iriseoireacht Seirbhíse Poiblí. Is comh-údar é ar dhráma an BBC, Fields of Gold. Is ceoltóir amaitéarach é a bhfuil an-suim aige sa seinm agus is é a scríobh Play it Again. Foilsíodh a bheathaisnéis ar an iriseoireacht agus ar a todhchaí, Breaking News, sa bhliain 2018. Foilsíodh leabhar eile leis, News and How to Use it, i mí na Samhna 2020. Is comhalta de Bhord Maoirseachta Facebook é chomh maith.

Scott Ruston, Arizona State University, Global Security Initiative

grianghraf de Scott Ruston
Is Ollamh Taighde é Scott W. Ruston, PhD, le tionscnamh slándála domhanda Arizona State University, mol ildisciplíneach ar fud na hollscoile chun taighde a dhéanamh ar dhúshláin chasta san airéine slándála domhanda, áit a bhfuil sé i mbun an Ionaid Narrative, Disinformation & Strategic Influence. Cuireann taighde an Dr. Ruston a shaineolas ar theoiric insinte agus ar staidéar na meán i bhfeidhm ar an anailís ar mhífhaisnéis agus bolscaireacht, feachtais tionchair dhíobhálacha a mhapáil agus a dhíchumasú. Is é comhúdar Narrative Landmines: Rumors, Islamist Extremism and the Struggle for Strategic Influence (Rutgers University Press, 2012), agus bíonn sé i mbun Ghrúpa Oibre don Mhífhaisnéis ASU.

Catherine Fieschi, Stiúrthóir, Counterpoint UK

grianghraf de Catherine Fieschi
Saineolaí ceannródaíoch ar chúrsaí polaitíochta na hEorpa í Catherine Fieschi a dhíríonn go príomha ar phobalachas agus ar chineálacha eile comhaimseartha den slógadh agus agóidíocht. Tá sí ina Stiúrthóir ar Counterpoint, grúpa taighde agus comhairleach atá lonnaithe i Londain a chuireann léargais straitéiseacha ar fáil do ghnólachtaí, rialtais agus NGOanna i ndáil le cineálacha nua baoil shóisialta agus pholaitíochta a bhainistiú. Is Comhairleoir Sinsearach í chomh maith don chomhlacht macra-chomhairleach MAP atá lonnaithe i Londain, agus tá sí ina Comhairleoir Sinsearach ag Ionad Taighde Pew. Sular bhunaigh sí Counterpoint, bhí Catherine ina Stiúrthóir ar mheitheal mhachnaimh Londan, Demos (2004-2008). Is comhairleoir seanbhunaithe í Catherine do cheannairí agus feachtais pholaitiúla Eorpacha; tá ábhar léi foilsithe go forleathan ar fud an tsaoil acadúil agus sna meáin, agus is í údar Populocracy (Agenda, 2019). Is cainteoir dúchais Fraincise, Iodáilise agus Béarla í, tá PhD aici sa Pholaitíocht Chomparáideach ó Ollscoil McGill.

An tOllamh Emily Bell, Ollamh le hIriseoireacht Leonard Tow; Stiúrthóir, Ionad Tow don Iriseoireacht Dhigiteach

Is Stiúrthóir Bunaidh Ionad Tow don Iriseoireacht Dhigiteach i Scoil Iriseoireachta Columbia í Emily Bell , chomh le bheith ina smaointeoir, tráchtaire agus straitéisí ceannródaíoch ar iriseoireacht dhigiteach. Chaith Emily an chuid is mó dá gairm i Guardian News and Media i Londain ag obair ina scríbhneoir agus eagarthóir a bhuaigh gradaim as ábhar clóite agus ar líne araon. Bhí sí ina comh-údar ar Post Industrial Journalism: Adapting to the Present (2012) le C.W. Anderson and Clay Shirky. Is iontaobhaí í Emily ar bhord Scott Trust, úinéirí The Guardian, tá sí ina comhalta ar bhord mhaoirseoirí Athbhreithniú Iriseoireachta Columbia, ina comhairleoir don Tamedia Group san Eilvéis, ina cathaoirleach ar Chomhairle Chomhairleach Dhomhanda Fhóram Eacnamaíochta an Domhain, agus ina ball de Bhord Comhairleach Náisiúnta Poynter.
grianghraf de Emily Bell

Painéal 2
16:15 - 16:55
Cén chaoi ar chóir do lucht déanta polasaithe náisiúnta agus idirnáisiúnta, na Meáin Seirbhíse Poiblí, agus Soláthraithe Ábhar Seirbhíse Poiblí freagra a thabhairt ar dhúshlán na mífhaisnéise?

Cathaoirleach: An tOllamh Gillian Doyle

Baill an Phainéil:

 • Anthony Nakache
 • Claire Wardle
 • Miguel Maduro

Professor Gillian Doyle, Panel Chair

grianghraf de Gillian Doyle

Ollamh le hEacnamaíocht na Meán í Gillian Doyle san Ionad do Thaighde Beartais Cultúir (CCPR) in Ollscoil Ghlaschú. Bhí sí i mbun roinnt staidéar, rinne sí maoirseacht orthu agus chur le roinnt staidéar ar eacnamaíocht na meán agus ar bheartas na meán arna maoiniú ag comhlachtaí lena n-áirítear Comhairlí Taighde na Ríochta Aontaithe, an Coimisiún Eorpach, an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (OECD) agus Comhairle na hEorpa.

Is í Gillian atá ina Príomhimscrúdaitheoir ar olltogra faoi láthair atá á mhaoiniú ag Comhairle Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialaí na Ríochta Aontaithe (ESRC) ar ‘Television Production in Transition: Independence, Scale and Sustainability’ agus ina Comhinscrúdaitheoir ar Ionad Beartas agus Fianaise Thionscail na Cruthaitheachta (PEC) maoinithe Chomhairle Taighde na nEalaíon agus na nDaonnachtaí (AHRC). Bhí Gillian ina hUachtarán freisin ar an Association for Cultural Economics International (ACEI).


Anthony Nakache, Google, Stiúrthóir, Online Partnerships Group, EMEA

grianghraf de Anthony Nakache
Thosaigh Anthony Nakache ag obair le Google breis is 12 bliain o shin agus is é atá ina cheannasaí faoi láthair ar an Online Partnerships Group in EMEA agus is ball é den chroífhoireann ceannaireachta i mBaile Átha Cliath, Ceanncheathrú EMEA Google. Cuidíonn a fhoireann le foilsitheoirí agus lucht forbartha ar fud an réigiúin leis an leas is fearr a bhaint as réitigh saothraithe Google. Roimhe seo, bhí roinnt róil éagsúla ag Anthony, i mbun Bainistiú Díolachán agus Cuntas do pháirtithe straitéiseacha, chuir sé tús le cur chuige comhpháirtíochta ar fud Google leis an tionscal cluichíochta agus chuidigh sé le caidrimh Google le gníomhaireachtaí meán san Fhrainc agus i SEEMEA (Deisceart & Oirthear na hEorpa, an Meánoirthear agus an Afraic) a neartú. Sular thosaigh sé ag obair le Google, bhí Anthony ag obair sa tionscal comhairliúcháin TF. Tá MBA aige ó INSEAD chomh maith le céim Innealtóireachta sa Teileachumarsáid.

An Dr. Claire Wardle, Comhbhunaitheoir agus Ceanasaí ar First Draft

grianghraf de Claire Wardle
Is príomhshaineolaí í an Dr. Claire Wardle ar ábhar a ghineann an t-úsáideoir, ar fhíorúchán agus ar mhífhaisnéis. Is comhbhunaitheoir agus stiúrthóir ar First Draft í, an eagraíocht neamhbhrabúis is iomráití ar domhan a dhíríonn ar thaighde agus ar chleachtais chun aghaidh a thabhairt ar mhífhaisnéis agus ar bhréageolas. Bhí sí ina comh-údar ar thuarascáil do Chomhairle na hEorpa in 2017, dar teideal Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking.

An tOllamh Miguel Maduro, Cathaoirleach ar Fhaireachlann Eorpach na Meán Ditigeach

grianghraf de Miguel Maduro
Tá Cathaoirleacht Vieira de Almeida ag Miguel Poiares Maduro i Scoil Dhomhada an Dlí i Universidade Católica Portuguesa. Tá sé ina Stiúrthóir ar Fhóram na Todhchaí sa Gulbenkian Foundation freisin chomh maith le bheith ina Chathaoirleach ar Bhord Feidhmiúcháin Fhaireachlann Eorpach na Meán Ditigeach. Bhí sé ina Ollamh agus ina Stiúrthóir ar Scoil Rialachais Trasnáisiúnta san Institiúid Ollscoile na hEorpa go dtí samhradh 2020, ina mbíonn sé fós ina Ollamh ar Cuairt. Bhí sé ina Aire Cúnta chuig an bPríomh-Aire agus chuig an Aire maidir le Forbairt Réigiúnach sa Phortaingéil idir na blianta 2013 agus 2015. Bhí sé ina Abhcóide Ginearálta sa Chúirt Bhreithiúnais na hEorpa go dtí Deireadh Fómhair 2009. Is Dochtúir Dlíthe é ó Institiúid Ollscoile na hEorpa (Flórans) agus bhain sé an tráchtas PhD is fearr chomh maith leis an taighdeoir is fearr amach i Rannóg Dlí an EUI. Is minic a bhíonn sé ina Ollamh ar Cuairt ag Scoil Dlí Yale, an Centro de Estudios Constitucionales (Maidrid), Scoil Dlí Chicago agus ag London School of Economics, bíonn sé ag múineadh in Universidade Católica i gColáiste na hEorpa chomh maith. Bhí dé ina Chathaoirleach ar Choiste Rialachais agus Athbhreithnithe FIFA ó mhí Iúil 2016 go dtí mí na Bealtaine 2017. Bhronn Uachtarán Phoblacht na Portaingéile an onóir an Order of Sant'Iago da Espada air d'fhiúntas litríochta, eolaíochta agus ealaíne. Bronnadh an Gulbenkian Science Prize air in 2010. Is é Democracy in Times of Pandemic (le Paul Kahn) a leabhar is déanaí.

Painéal 3
16:55 - 17:35
Cén chaoi a ndéanfar gnóthaí idirnáisiúnta a thuairisciú amach anseo? Cén chaoi a ndéanfar gnóthaí na hEorpa a thuairisciú in Éirinn amach anseo?

Cathaoirleach: Michael Collins, Ard-Stiúrthóir, Foras um Ghnóthaí Idirnáisiúnta & Eorpacha

Baill an Phainéil:

 • Simon Kuper
 • Shona Murray
 • Sir Julian King

Cathaoirleach: Michael Collins, Ard-Stiúrthóir, Foras um Ghnóthaí Idirnáisiúnta & Eorpacha

grianghraf de Michael Collins
Chuir Michael Collins tús lena phost ina Ard-Stiúrthóir Ginearálta ar an IIEA i mí na Samhna 2019. Bhí sé ag fónamh ar an leibhéal is airde sa tseirbhís taidhleoireachta le linn gairme a mhair 45 bliain. Sular éirigh sé as an tseirbhís taidhleoireachta, bhí Michael ag fónamh ina Ambasadóir chun na Gearmáine ó 2013 go dtí 2019 agus ina Ambasadóir chun na Stát Aontaithe ó 2007 go dtí 2013 roimhe sin. In 2001, ceapadh é ina Dhara Ard-Rúnaí i Roinn an Taoisigh agus freagracht aige as próiseas síochána Thuaisceart Éireann, saincheisteanna Angla-Éireannach agus as saincheisteanna AE agus idirnáisiúnta. Nuair a d'éirigh sé as, ba é Michael an taidhleoir ba faide a bhí ag fónamh ó bunaíodh seirbhís choigríche na hÉireann.

Simon Kuper, Colúnaí leis an Financial Times

grianghraf de Simon Kuper
Is in Ollscoil Oxford agus i Harvard a fuair Simon Kuper (a rugadh i Kampala, Uganda in 1969) a chuid oideachais. Tá sé ag obair leis an Financial Times ó 1994, agus scríobhann sé colún ginearálta don pháipéar nuachta. Is as an mBreatain é ach tá cónaí air i bPáras lena bhean agus a dtriúr leanaí. Tá roinnt leabhar ar pheil scríofa aige. Foilsíodh The Happy Traitor, a bheathaisnéis faoin ngníomhaire an dá thaobh, George Blake, i Feabhra 2021. Tá gradaim bronnta air dá chuid iriseoireachta, gradaim mar duais Manuel Vázquez Montalbán a fuair sé in 2018 as a chuid scríbhneoireachta spórt agus duais an British Society of Magazine Editors do Cholúnaí na Bliana a fuair sé in 2016 agus in 2020.

Shona Murray, Comhfhreagraí Eorpach, Euronews

grianghraf de Shona Murray
Is comhfhreagraí Eorpach le Euronews í Shona Murray. Bhí sí ina Comhfhreagraí Polaitiúil roimhe seo leis an Irish Independent, agus ina comhfhreagraí Gnóthaí Eachtracha le Newstalk. Is ar an mBreatimeacht a dhírigh sí agus thuairiscigh sí ó na scórtha tír mar Iosrael/Gaza, an Iaráic, ón teorainn idir an Tuirc/an tSiria, Poblacht Dhaonlathach an Chongó, Deisceart na Súdáine, Háítí agus Guantanamo Bay. Tá céimeanna M.Phil sa tSíocháin Idirnáisiúnta agus LL.M sa Dlí Iirnáisiunta aici – araon ó Choláiste na Tríonóide Bhaile Átha Cliath. Is céimí í den chlár Edward R. Murrow d'iriseoirí le Roinn Stáit na Stáit Aontaithe.

An Ridire Julian King, Comhalta Oirirc, Royal United Services Institute (RUSI)/Iarchoimisinéir Eorpach don Aontas Slándála

grianghraf de Julian King

Bhí an Ridire Sir Julian King ina Choimisinéir Eorpach don Aontas Slándála idir na blianta 2016-2019, agus bhí sé freagrach as frithsceimhlitheoireacht, cibearshlándáil, as aghaidh a thabhairt ar bhagairtí croschineálacha agus ar bhréagaisnéis chomh maith le bonneagar digiteach ríthábhachtach a fháil.
Tosaigh sé leis an Oifig Gnóthaí Eachtracha & Chomhlathas sa bhliain 1985. Bhí poist éagsúla aige, lena n-áirítear Ambasadóir na Ríochta Aontaithe chun na Fraince (2016); Ard-Stiúrthóir Geilleagrach & Consalach (2014; Ard-Stiúrthóir ar Oifig Thuaisceart Éireann Londain agus Béal Feirste (2011); Ambasadóir na Ríochta Aontaithe chun na hÉireann (2009); Chef de Cabinet an Choimisiúin Eorpaigh chun an Choimisinéara Trádála (2008); Ionadaí na Ríochta Aontaithe maidir le Coiste Polaitiúil agus Slándála an AE (2004). Is céimí de chuid Ollscoil Oxford agus de chuid Ecole Nationale d’Administration, Páras é an Ridire Julian.


Clárú