Caint Théamach #4

Cén bealach is fearr leis na meáin a mhaoiniú agus a rialú le go ndéanfaidh siad freastal ar riachtanais an Phobail sna blianta atá amach romhainn?

Dé hAoine an 19 Márta 2021,
14:30 - 17:15 GMT


Físeán imeachtaí

Clár

Clár

14:30  Cur in Aithne: Brian MacCraith, Cathaoirleach, An Coimisiún um Thodhchaí na Meán

14:35 - 15:15    Painéal 1 - Cén bealach is fearr le híoc as an gcraoltóireacht seirbhíse poiblí agus as an ábhar seirbhíse poiblí –cén múnla is fearr a chinnteoidh go mbeidh an maoiniú inbhuanaithe, leordhóthanach, seasmhach agus neamhspleách? Cén cineál creataí rialála agus rialachais a theastaíonn mar bhonn faoi seo? An bhfuil deiseanna ann chun múnla gnó agus feabhsúcháin eagraíochta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm taobh istigh de sholáthraithe meán seirbhíse poiblí agus soláthraithe ábhair seirbhíse poiblí?
Ceisteanna agus Freagraí le Painéal 1.

15:15 - 15:55    Painéal 2 - Cén chaoi ar chóir maoiniú poiblí do PSM agus do PSC a dháileadh? Céard ba cheart do mhaoiniú den chineál seo a chaomhnú, cén áit a dteastóidh nuálaíocht, cén chaoi a bhféadfaidh sé prionsabail na seirbhíse poiblí fearacht comhionannas, éagsúlacht agus cuimsiú a chur chun cinn agus tacú leis an nGaeilge agus le cultúr na hÉireann? Cén bealach is fearr le measúnú a dhéanamh ar fheidhmiú an dreama a bhfuil maoiniú faighte acu?
Ceisteanna agus Freagraí le Painéal 2.

15:55 - 16:35    Painéal 3 - Céard a d’fhéadfadh na meáin neamhspleácha a dhéanamh chun go mbeidh múnlaí fadtéarmacha inbhuanaithe acu nach mbeidh ag brath ar chor ar bith nó nach mbeidh ag brath mórán ar mhaoiniú poiblí? An bhfuil an réiteach san infheistíocht nuálach, san fhógraíocht nó i múnlaí a bheadh bunaithe ar shíntiúis nó an bhfuil réiteach eile ar fad ar an bhfadhb?
Ceisteanna agus Freagraí le Painéal 3.

16:35 - 17:15    Painéal 4 - Cé na hathruithe rialála ag leibhéal AE nó idirnáisiúnta a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar na meáin sa tréimhse romhainn? Cad ba chóir do chreat rialála na hÉireann féachaint lena bhaint amach maidir le hiolracht, iomaíochas, nuálaíocht, caighdeán agus seirbhís phoiblí i margadh na meán?
Ceisteanna agus Freagraí le Painéal 4.

17:15  Clabhsúr

An tOllamh Brian MacCraith (Cathaoirleach an Choimisiúin)
grianghraf de Brian MacCraith

Iar-Uachtarán Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Painéal 1
14:35 - 15:15
Cén bealach is fearr le híoc as an gcraoltóireacht seirbhíse poiblí agus as an ábhar seirbhíse poiblí –cén múnla is fearr a chinnteoidh go mbeidh an maoiniú inbhuanaithe, leordhóthanach, seasmhach agus neamhspleách? Cén cineál creataí rialála agus rialachais a theastaíonn mar bhonn faoi seo? An bhfuil deiseanna ann chun múnla gnó agus feabhsúcháin eagraíochta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm taobh istigh de sholáthraithe meán seirbhíse poiblí agus soláthraithe ábhair seirbhíse poiblí?

Cathaoirleach: Nuala O’Connor

Baill an Phainéil:

 • Rory Coveney, Director of Strategy, RTÉ
 • John Purcell, Chairman, Independent Broadcasters of Ireland
 • Susan Kirby, CEO, Screen Producers Ireland
grianghraf de Nuala O’Connor

Cathaoirleach: Nuala O’Connor, Déantóir Scannáin Faisnéise

Is déantóir scánnáin faisnéise, i réimse an cheoil agus na n-ealaíon, í Nuala O’Connor. D’oibrigh sí freisin ina taighdeoir teilifíse agus ina léiritheoir le RTÉ. Ba í a scríobh agus a rinne an taighde do 'Bringing It All Back Home' sraith de chláir faisnéise do theilifís BBC agus RTÉ. In 1994 bhuaigh sí duais Emmy as 'Bringing It All Back Home' a scríobh sí do chainéal Disney i Stáit Aontaithe Mheiriceá.

Tá cláir faisnéise scríofa agus stiúrtha aici don teilifís, ina measc ‘Moment To Moment’ ar The Gloaming, bhí sí ina comhscríbhneoir ar an tsraith staire don teilifís ‘The Limits Of Liberty’ agus ar an scannán gnéchláir ‘Keepers Of The Flame’ le Diarmaid Ferriter, agus ina stiúrthóir ar go leor cláir faisnéise eile. Tá sí ina comhchoimeádaí ar an tsraith comhdhálacha ‘Irelands Edge’ a ghabhann leis an imeacht Other Voices. Is ball í de Chartlann an Cheoil Ghaelaigh agus idir 2011 agus 2017, bhí sí ar Fhoras Rialaithe Choláiste na hOllscoile, Corcaigh.

Rory Coveney, Stiúrthóir Straitéise, RTÉ

grianghraf de Rory Coveney
Rory Coveney ag obair i bpostanna éagsúla le RTÉ ó 2007. Ó 2011 i leith, agus é ag feidhmiú mar Chomhairleoir Straitéise don Phríomhstiúrthóir, tá ról lárnach ag Rory ó thaobh na pleanála straitéisí don eagraíocht. Ceapadh é ina Stiúrthóir Straitéise in 2019, agus stiúraíonn sé feidhm straitéise RTÉ, rud a chuimsíonn an straitéis chorparáideach, fiontair nua agus an nuálaíocht, gnóthaí poiblí agus bainistiú straitéiseach ar rioscaí.

John Purcell, Cathaoirleach, Craoltóirí Neamhspleácha na hÉireann

grianghraf de John Purcell

Chomh maith le bheith ina Chathaoirleach ar Chraoltóirí Neamhspleácha na hÉireann tá <strong>John Purcell</strong> ina scairshealbhóir bunaidh agus ina stiúrthóir ar KCLR 96fm, áit a bhfuil sé ina Phríomhfheidhmeannach agus ina gcuireann sé i láthair clár seachtainiúil ar chúrsaí gnó. Maidir lena thaithí ar an raidió roimhe seo bhí sé ina chathaoirleach ar na hiarratais don chéad cheadúnas do NewsTalk in 1999, chomh maith le bheith ina infheisteoir bunaidh agus ina stiúrthóir ar Beat 102 103.

Tá BA aige sa Pholaitíocht agus sa Stair ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus MA sa Chumarsáid ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Taobh amuigh de chúrsaí raidió tá sé ina Stiúrthóir ar Iontaobhas Cathair Chill Chainnigh agus ar Fhostaíocht don Óige Chill Chainnigh agus bhíodh sé ina Chathaoirleach ar Fhéile Ealaíon Chill Chainnigh agus ar Chomhlachas Tráchtála Chill Chainnigh. Tá ceathrar páistí aige agus tá sé ina chónaí i gcathair Chill Chainnigh.


Susan Kirby

grianghraf de Susan Kirby

Tá breis agus 20 bliain caite ag Susan Kirby, bean atá mealltach agus gníomhach i dtionscal na cruthaitheachta, ag obair san earnáil ag leibhéal sinsearach bainistíochta.  Agus í ag feidhmiú mar POF ar Léiritheoirí Scannán na hÉireann, déanann sí ionadaíocht ar na comhlachtaí neamhspleácha scannánaíochta, teilifíse, beochana agus digiteacha atá ar fud oileán na hÉireann. Roimhe seo bhí Susan ina POF ar Fhéile Lá Fhéile Pádraig agus ina Stiúrthóir Cumarsáide agus Margaíochta in Amharclann an Gaeity.

I gcaitheamh a saoil oibre bhunaigh Susan líonra ardleibhéil atá dírithe ar Éirinn agus ar thionscal cruthaitheachta na hÉireann a chur chun cinn go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Tá cáil ar Susan go gcreideann sí go diongbháilte i dtionscail na cruthaitheachta agus tá sí go láidir den tuairim gur féidir le hoileán beag san Atlantach ceannródaíocht á léiriú don domhan mór trína shaol cultúir cumhachtach a chur i láthair.


Painéal 2
15:15 - 15:55
Cén chaoi ar chóir maoiniú poiblí do PSM agus do PSC a dháileadh? Céard ba cheart do mhaoiniú den chineál seo a chaomhnú, cén áit a dteastóidh nuálaíocht, cén chaoi a bhféadfaidh sé prionsabail na seirbhíse poiblí fearacht comhionannas, éagsúlacht agus cuimsiú a chur chun cinn agus tacú leis an nGaeilge agus le cultúr na hÉireann? Cén bealach is fearr le measúnú a dhéanamh ar fheidhmiú an dreama a bhfuil maoiniú faighte acu?

Cathaoirleach: Stephen McNamara

Baill an Phainéil:

 • Trevor Birney, Independent Producer
 • Vincent Crowley – Chairman, NewsBrands Ireland
 • Áine Ní Chaoindealbháin, Virgin Media Television

Stephen McNamara

grianghraf de Stephen McNamara

Stephen McNamara ina Stiúrthóir Cumarsáide le Cumann Rugbaí na hÉireann ó 2013, áit ar chuidigh sé le hathrú ó bhonn a chur ar chumarsáid na heagraíochta. Tá Cumann Rugbaí na hÉireann anois ar cheann de na heagraíochtaí is mó a bhfuil meas orthu in Éirinn agus tá rochtain, clúdach digiteach agus leibhéal gníomhaíochta aige a oireann do cheann de na brandaí is láidre sa tír. Roimhe seo agus é ag obair le Ryanair, chuidigh Stephen leis an aerlíne uaillmhianach seo cur lena sciar i margadh an-iomaíoch na heitlíochta ar fud na hEorpa. Gan aon bhuiséad, ach an-suim go deo aige sa bholscaireacht d’oibrigh Stephen le POF dáimhiúil na haerlíne, chun go mbeadh Ryanair chomh feiceálach agus ab fhéidir sna meáin ar fud an domhain. Agus é ag obair le Ryanair d’éirigh le Stephen caidreamh láidir siombóiseach a bhunú leis na meáin.

Tá Stephen cáilithe ina chomhairleoir cánach agus nuair a thosaigh sé ag obair sna meáin i dtús báire is ag scríobh do cheann de nuachtáin an Domhnaigh a bhí sé, ag freagairt ceisteanna ar chúrsaí airgeadais a chuireadh léitheoirí an nuachtáin áirithe sin. Nuair a bhain sé Céim Mháistreachta sa Chaidreamh Poiblí amach in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath chuidigh sé sin leis tabhairt faoi athrú gairme go dtí saol na meán agus na cumarsáide.


Trevor Birney, Léiritheoir Neamhspleách

grianghraf de Trevor Birney
Is léiritheoir, stiúrthóir agus iriseoir é Trevor Birney a bhfuil go leor gradaim buaite aige agus is é a bhunaigh Fine Point Films. Le déanaí léirigh Trevor The Go-Go’s, a taispeánadh den chéad uair ag Sundance i mí Eanáir 2020 agus a bhí á stiúradh ag Alison Ellwood. I measc a chuid stiúrthóireachta in 2019 bhí; Gaza, a léiríodh den chéad uair ag Féile Scannánaíochta Sundance, Killing Patient Zero agus BOJAYÁ: Caught in the Crossfire, an dá cheann acu curtha i láthair den chéad uair ag HotDocs agus Behind the Blood a taispeánadh den chéad uair ag IDFA. I measc na gclár eile a léirigh sé tá: No Stone Unturned a ainmníodh le haghaidh gradam Emmy agus a raibh Alex Gibney, fear a bhuaigh gradam Academy, i mbun stiúrtha air, Elián a fuair ainmniúchán le haghaidh gradam Emmy agus a ndearna Ross McDonnell agus Tim Golden stiúrthóireacht air do CNN Films, Bobby Sands: 66 Days ar a raibh Brendan J. Byrne ina stiúrthóir, Netflix Originals Mercury 13 a raibh Heather Walsh agus David Singleton i mbun stiúrtha air, agus Wave Goodbye To Dinosaurs a bhí faoi stiúir Eimhear O’Neill i bpáirt le Fork Films ar son na sraithe PBS Women, War and Peace. Anuas air sin is é a bhunaigh an comhlacht léirithe teilifíse Below the Radar agus an suíomh gréasáin iriseoireachta iniúchta The Detail, suíomh a bhfuil go leor duaiseanna bainte amach aige.

Vincent Crowley – Cathaoirleach, NewsBrands Ireland

grianghraf de Vincent Crowley
Tá go leor taithí feidhmiúcháin agus neamhfheidhmiúcháin ag Vincent Crowley, sna meáin go príomha. Cuntasóir Cairte atá ann, agus d’oibrigh sé le KPMG agus le Arthur Andersen sula ndeachaigh sé i mbun oibre le Independent News & Media PLC (“INM”) in 1990. Bhí poist éagsúla aige in INM, ina measc CFO agus POF ar APN News & Media (CPT comhlachtaithe Astrálach), príomhfheidhmeannach ar rannán na hÉireann den INM agus COO agus CEO ar an INM. Chuaigh sé ar scor óna phost le INM i mí Bealtaine 2014 agus d’éirigh sé as a chuid oibre mar stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin ar APN i mí Bealtaine 2015. Faoi láthair tá sé ina chathaoirleach ar Newsbrands Ireland, ina stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin ar C&C Group CPT agus Grafton Group CPT, ina Chathaoirleach ar Altas Investments CPT agus ina stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin ar Inner City Enterprise agus ar an gComhlachas Tráchtála Éireannach-Astrálach.

Áine Ní Chaoindealbháin, Teilifís Virgin Media

grianghraf de Áine Ní Chaoindealbháin
Áine Ní Chaoindealbháin ina Stiúrthóir Oibríochtaí le Virgin Media Television, an príomhchraoltóir tráchtála in Éirinn, ag a bhfuil trí bhealach saorchraolta: Virgin Media One, Virgin Media Two, agus Virgin Media Three, agus Seinnteoir Virgin Media.  Is í Áine atá freagrach as gníomhaíochtaí teicniúla agus oibríochta Virgin Media. Ina saol gairmiúil le cúig bliana fichead bhí poist shinsearacha aici i réimsí éagsúla den chraoltóireacht. Sular thosaigh sí ag obair le Virgin Media in 2017 d’oibrigh sí i bpoist shinsearacha in UTV Ireland, Setanta Sports agus Sky Ireland, agus roimhe sin san earnáil phríobháideach agus in RTÉ. Tá an-suim ag Áine i gcruthú ábhair agus an nuálaíocht in earnáil na craoltóireachta.

Painéal 3
15:55 - 16:35
Céard a d’fhéadfadh na meáin neamhspleácha a dhéanamh chun go mbeidh múnlaí fadtéarmacha inbhuanaithe acu nach mbeidh ag brath ar chor ar bith nó nach mbeidh ag brath mórán ar mhaoiniú poiblí? An bhfuil an réiteach san infheistíocht nuálach, san fhógraíocht nó i múnlaí a bheadh bunaithe ar shíntiúis nó an bhfuil réiteach eile ar fad ar an bhfadhb?

Cathaoirleach: Sinéad Burke

Baill an Phainéil:

 • Linda O’Reilly, Editor, The Anglo-Celt
 • Bob Hughes, Local Ireland
 • Susan Daly, TheJournal.ie
 • Blindboy

Cathaoirleach: Sinéad Burke

grianghraf de Sinéad Burke
Is í Sinéad Burke Stiúrthóir agus Bunaitheoir Tilting the Lens, comhlacht sainchomhairleoireachta a oibríonn chun borradh a chur faoi athrú córasach agus cultúir a chur ar chúrsaí deartha agus nuálaíochta i ngach earnáil. Faoi thionchar a cuid saineolais mar oideachasóir agus mar urlabhraí ar son cearta do dhaoine faoi mhíchumas, cabhraíonn Sinéad le cliaint na deiseanna gnó agus cruthaitheachta a eascraíonn as díriú ar chuimsiú agus ar rochtain a thapú. Agus í ag cur ar chumas na n-eagraíochtaí todhchaí ionchuimsitheach a leagan amach ní hamháin go bhfiafraíonn sí ‘Cé nach bhfuil sa seomra?’ ach cruthaíonn sí conairí a chinntíonn go mbeidh an cothromas daingnithe agus é ina chuid d’fhorbairt na heagraíochta agus an tsaoil ina iomláine, don todhchaí.

Linda O’Reilly, Eagarthóir, The Anglo-Celt

grianghraf de Linda O’Reilly

Linda O'Reilly ina hEagarthóir ar an nuachtán The Anglo-Celt, atá ina chuid de Ghrúpa Celtic Media, i gCo. an Chabháin. Bhain sí céim amach san iriseoireacht in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus tá breis agus 20 bliain caite aici ag obair le nuachtáin agus ar an raidió ag an leibhéal náisiúnta agus áitiúil araon.

Chuaigh sí i mbun oibre leis an Anglo-Celt mar eagarthóir nuachta sa bhliain 2008. Ní raibh ach bliain imithe thart nuair a ceapadh í ina heagarthóir agus gur thuill sí cáil de bhrí go raibh sí ar an mbean ab óige riamh in Éirinn le bheith i mbun eagarthóireachta ar nuachtán áitiúil agus gan í ach 29 mblian d’aois. Stiúir sí a foireann ag tráth a raibh go leor athruithe ag tarlú, lena n-áirítear an Celt a bhíodh ina nuachtán mórbhileoige a bheith ag athrú isteach ina nuachtán nua, comhaimseartha, dlúite.

Chomh maith leis sin bhí Linda taobh thiar de nuacht a sholáthar go digiteach ar il-ardáin ar fud na gcainéal gréasáin agus na gcainéal meán shóisialta, agus í ag an am céanna ag treisiú croíluachanna iriseoireachta an Celt.


Bob Hughes, Local Ireland

grianghraf de Bob Hughes

Bob Hughes ina Stiúrthóir Feidhmiúcháin ar Local Ireland, an cumann a dhéanann ionadaíocht ar 42 nuachtán ar fud na tíre a n-íoctar astu go seachtainiúil.

D’oibrigh sé le nuachtáin sheachtainiúla agus nuachtáin laethúla sa Bhreatain, bhí sé ina fho-eagarthóir leis an Press Association i Fleet Street, ina léiritheoir le Channel 4 News ag ITN, ina eagarthóir clár le Reuters agus le Sky, ina eagarthóir le Radio Ireland/Today FM, ina Leas-Stiúrthóir Nuachta ar feadh sé bliana déag ag TV3 Ireland agus d’oibrigh sé mar chomhairleoir ar bhainistiú straitéiseach agus meán san Eoraip, sa Mheánoirthear agus san Afraic. Bhí sé ina Chomhairleoir Speisialta don rialtas deireanach i dtaca le dhá Roinn.


Susan Daly

grianghraf de Susan Daly
Is í Susan Daly an tEagarthóir Bainistíochta ar Journal Media, agus is iarChomhalta í ar Chlár Ceannaireachta Feidhmiúcháin Sulzberger in Ollscoil Columbia, Nua-Eabhrac. Tá scór bliain caite aici ag obair leis an iriseoireacht agus leis an nuacht, agus d'aistrigh sí ó na nuachtáin náisiúnta go dtí an domhan digiteach in 2010 nuair a ceapadh ina Eagarthóir í ar TheJournal.ie. I ndeich mbliana, tá méadú as cuimse curtha aici ar an suíomh nuachta seo ó shuíomh nach raibh ach ina thús go dtí suíomh atá i gceannas ar an margadh le breis is 550,000 úsáideoir ag breathnú air gach lá agus is é atá chun cinn faoi láthair ó thaobh tionscadail i riocht nuachta agus dáileacháin ar fud fhoilseacháin meán an Journal. Bhunaigh sí TheJournal FactCheck in 2016, arb é an t-aon asraon seiceála fíricí amháin é atá fíoraithe ag an IFCN in Éirinn, agus sheol sí an t-ardán imscrúdúcháin pobal-fhoinsithe Noteworthy.ie in 2018.

Blindboy

grianghraf de Blindboy

Is ealaíontóir agus scríbhneoir Éireannach é Blindboy. Obair ildisciplíneach a bhíonn ar bun aige agus é dírithe go háirithe ar an scríbhneoireacht, podchraoladh, obair amharclainne agus ceol.

Acadóir is ea Blindboy chomh maith, chríochnaigh sé a chéim máistir sa Chleachtas Cruthaitheach agus an timpeallacht shóisialta in 2015. Baineann sé úsáid as seo chun daonlathú a dhéanamh ar ábhair ar nós ealaín, síceolaíocht, polaitíocht, eolaíocht, agus ceol. Tugann sé léargas uathúil agus greannmhar ar ábhair a shíltear a bheith casta. Is minic Blindboy ag plé cúrsaí meabhairshláinte ar a phodchraolta. Is gníomhaí ar chúrsaí meabhairshláinte le fada an lá é Blindboy agus baineann sé úsáid as an ardán atá aige le labhairt amach faoi na fadhbanna a bhíonn aige féin le buairt agus le dúlagar. Ina chuid podchraoltaí fiosraíonn sé teoiricí éagsúla síciteiripe fearacht CBT agus Anailís Tranghníomhaíochta, agus an chaoi a bhféadfadh muid iad a úsáid ar bhealach simplí inár saol féin.

Ó Toronto go London, ó Sydney go Gaillimh bíonn pochraolta beo Blindboy go seasta díolta amach agus é ag cur lucht féachana/éisteachta faoi dhraíocht in atmaisféar ciúin cairdiúil. De bharr na mblianta a chaith sé i mbun cur i láthair beo, tá Blindboy in ann a chur ina luí ar shlua 1200 duine go bhfuil siad i seomra beag le grúpa beag eile daoine.

Leabhar sárdhíola ab ea an leabhar dá chuid “boulevard wren and other stories”. Craoladh a shraith teilifíse  “Blindboy undestroys the world” ar BBC. Agus tá ag éirí thar cionn i rith ama lena chuid podchraoltaí, bídís beo nó ar líne.


Painéal 4
16:35 - 17:15

Cé na hathruithe rialála ag leibhéal AE nó idirnáisiúnta a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar na meáin sa tréimhse romhainn? Cad ba chóir do chreat rialála na hÉireann féachaint lena bhaint amach maidir le hiolracht, iomaíochas, nuálaíocht, caighdeán agus seirbhís phoiblí i margadh na meán?

Cathaoirleach: Mark Little

Baill an Phainéil:

 • Una Fitzpatrick, Technology Ireland
 • Marco Giorello, Head of Unit for Copyright, European Commission
 • Dr Rasmus Kleis Nielsen, Director, Reuters Institute for the Study of Journalism

Cathaoirleach: Mark Little

grianghraf de Mark Little
Is é Mark Little POF agus comhbhunaitheoir Kinzen, tionscnamh gnó Éireannach a thugann cosaint do phobail ar líne ón mbagairt a bhaineann leis an mbréagisnéis.  Bhí Mark ina chomhfhreagraí eachtrach agus ina láithreoir teilifíse do RTÉ. Bhunaigh sé an chéad ghníomhaireacht nuachta meán sóisialta riamh, Storyful, a bhí ceannródach ó thaobh na dteicnící fíoraithe digiteacha agus a d’fhorbair seirbhísí nuachta le haghaidh YouTube agus Facebook. Chomh maith leis sin bhí sé ina Leas-Uachtarán ar Chomhpháirtíochtaí Meán ag Twitter agus ina Stiúrthóir Bainistíochta ar Cheanncheathrú Idirnáisiúnta an chomhlachta.

Una Fitzpatrick

grianghraf de Una Fitzpatrick
Una Fitzpatrick ina Stiúrthóir ar Technology Ireland, an grúpa de chuid Ibec a dhéanann ionadaíocht ar earnáil na teicneolaíochta. Tá Technology Ireland ar an ngrúpa ionadaíochta is mó atá ag earnáil na teicneolaíochta in Éirinn agus is aige is mó atá tionchar. Is céimí de chuid STEM, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath í Una agus tá Céim Máistir aici sa Bhainistíochta ó Scoil Ghnó Michael Smurfit. Tá 16 bliana caite aici ag obair sa gheilleagar eolasbhunaithe agus seacht mbliana ag obair le Technology Ireland.  Tá Una ina ball de bhord DIGITALEUROPE an cumann trádála is mó a dhéanann ionadaíocht ar na tionscail trasfhoirmithe dhigiteacha san Eoraip.

Marco Giorello, Ceannasaí an Aonaid ar Chóipcheart, Coimisiún na hEorpa

grianghraf de Marco Giorello
Marco Giorello ina Cheannasaí ar Chóipcheart leis an gCoimisiún Eorpach (DG CONNECT) ó 2017. Tá sé ag obair i réimse na gcóipcheart ó 2011. Is as an Iodáil ó dhúchas é, tá sé cáilithe ina dhlíodóir agus é ag obair leis an gCoimisiún Eorpach le breis agus 20 bliain, ag déileáil le go leor de na beartais a bhaineann leis an Margadh Eorpach Inmheánach. Bhí plé díreach aige leis an bpleanáil agus na cainteanna a bhain le leasú ar Chóipcheart, lena n-áirítear an Treoir maidir le Cóipcheart sa Mhargadh Aonair Digiteach. Sula ndeachaigh sé i mbun oibre leis an gCoimisiún Eorpach, bhí sé ag obair do ghnólacht Dlí san Iodáil agus ag léachtóireacht ar Dhlí an Aontais Eorpaigh.  Tá LLM aige i nDlí na hEorpa, cáilíocht a bhain sé amach i gColáiste na hEorpa i Bruges in 1998.

An Dr Rasmus Kleis Nielsen, Stiúrthóir, Institiúid Reuters don Staidéar ar Iriseoireacht

grianghraf de Rasmus Nielsen

Is é Dr Rasmus Nielsen Stiúrthóir Institiúid Reuters don Staidéar ar Iriseoireacht  agus is Ollamh ar Chumarsáid Pholaitiúil é in Ollscoil Oxford. Roimhe sin bhí sé ina Stiúrthóir ar Thaighde in Institiúid Reuters agus ina Phríomheagarthóir ar International Journal of Press/Politics.

Bíonn a chuid oibre dírithe ar athruithe sna meáin nuachta, an chumarsáid pholaitiúil agus an ról atá ag an teicneolaíocht dhigiteach sa dá cheann acu sin. Tá an-lear taighde déanta aige ar an iriseoireacht, ar pholaitíocht Mheiriceá agus ar chineálacha éagsúla gníomhaíochais, chomh maith le cuid mhaith obair chomparáideach a bheith déanta aige in iarthar na hEorpa agus níos faide ó bhaile.


Clárú