IDIRPHLÉ TÉAMACH #5

Cén chaoi a cheart do Sholáthraithe Meán Seirbhíse Poiblí agus do Sholáthraithe Ábhair Seirbhíse Poiblí muintir na hÉireann a chur ar an eolas agus siamsaíocht a chur ar fáil dóibh maidir le cultúr, féiniúlacht agus spórt na hÉireann chomh maith leis an nGaeilge chun a chinntiú go dtugtar deis d’aos dána cruthaitheach na hÉireann a gcuid oibre a chur i láthair an phobail in Éirinn, agus más féidir é, níos faide ó bhaile?

Déardaoin an 25ú lá Márta, 2021
16:30 – 17:50 GMT


Fístaifeadadh

Panel 1

 • Noel Curran, European Broadcasting Union
 • Paul Farrell, Virgin Media TV
 • Amanda Ade, the 'Black and Irish Podcast'

Panel 2
 • John Purcell, Independent Broadcasters of Ireland
 • Alan Esslemont, TG4
 • Conn McCarrick , National Youth Council of Ireland

Panel 3
 • Susan Kirby, Screen Producers Ireland
 • Kevin Doyle, Newsbrands
 • Daráine Mulvihill, journalist and broadcaster

Clár

Clár

16:30    Cur in Aithne: Brian MacCraith, Cathaoirleach, An Coimisiún um Thodhchaí na Meán

16:34 - 17:12    Painéal 1 - An bhfuil na múnlaí reatha chun ábhar cultúir agus cruthaitheach a sheachadadh oiriúnach do na deich mbliana romhainn amach? Céard is féidir linn a dhéanamh chun a chinntiú go dtugtar deis d’aos dána cruthaitheach na hÉireann a gcuid oibre a chur i láthair lucht spéise na hÉireann agus lucht spéise idirnáisiúnta?
Seisiún Ceisteanna agus Freagraí le Painéal 1.

17:12 - 17:50    Painéal 2 - I bhfianaise na n-acmhainní teoranta atá le caitheamh ar an earnáil seo - cén chaoi a cheart tosaíocht a thabhairt do mhaoiniú agus cén chaoi a cheart é a leithdháileadh i bhfianaise nádúr éagsúil na dtéamaí a bheidh le clúdach agus na héilimh atá i gcomórtas lena chéile?
Seisiún Ceisteanna agus Freagraí le Painéal 1.

17:50    Conclúid

An tOllamh Brian MacCraith (Cathaoirleach an Choimisiúin)
Photograph of Brian MacCraith

Iar-Uachtarán Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

Painéal 1
16:34 - 17:12
An bhfuil na múnlaí reatha chun ábhar cultúir agus cruthaitheach a sheachadadh oiriúnach do na deich mbliana romhainn amach? Céard is féidir linn a dhéanamh chun a chinntiú go dtugtar deis d’aos dána cruthaitheach na hÉireann a gcuid oibre a chur i láthair lucht spéise na hÉireann agus lucht spéise idirnáisiúnta?

Cathaoirleach: Siobhán Holliman

Baill an Phainéil:

 • Angela Dorgan, Feachtas Náisiúnta do na hEalaíona
 • Sinead Conroy, Cónaidhm Spóirt na hÉireann
 • Victor Finn, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Eagraíocht um Chearta Ceoil na hÉireann

Siobhán Holliman, Cathaoirleach

Photograph of Siobhán Holliman

Is iriseoir í Siobhán Holliman a bhfuil an-chuid taithí aici agus atá ag obair i réimse na craoltóireachta réigiúnaí chomh maith le nuachtáin réigiúnacha le breis is 20 bliain. Is céimí de chuid Ollscoil Uladh Chúil Raithin agus de chuid Ollscoil na hÉireann, Gaillimh í Siobhán agus is í atá ina Leas-eagarthóir ar an Tuam Herald, ceann de na páipéir nuachta is sine sa tír atá faoi úinéireacht neamhspleách.
Bhíodh Siobhán ina léachtóir ar an gcúrsa Cumarsáide in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus is comhalta de chuid Bhord Comhairleach Eagarthóireachta in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh í. Ceapadh Siobhán chuig Comhairle an Phreasa i nDeireadh Fómhair 2019. Tá sí ina Comhchathaoirleach ar Ard-Chomhairle na hÉireann NUJ.


Angela Dorgan, Feachtas Náisiúnta do na hEalaíona

Photograph of Angela Dorgan

Is í Angela Dorgan Príomhfheidhmeannach www.firstmusiccontact.com (FMC), an eagraíocht acmhainní náisiúnta arna maoiniú ag an gComhairle Ealaíon d'earnáil an phopcheoil in Éirinn. Is é FMC a ritheann www.musicfromireland.org, www.breakingtunes.com, www.irelandmusicweek.com . Toghadh Angela ina Leasuachtarán ar EMEE, Malartán d'Onnmhaireoirí Ceoil na hEorpa , ina raibh sí mar chuid de ghrúpa a cheap straitéis um malartú ceoil dhomhanda maidir le Ceol Eorpach don Choimisiún Eorpach.
Is í Angela Cathaoirleach an Fheachtais Náisiúnta do na hEalaíona, a dhéanann stocaireacht ar an Rialtas chun níos mó tacaíochta agus maoinithe a fháil chomh maith le haitheantas a bhaint amach d'ealaíontóirí, oibrithe ealaíon agus eagraíochtaí ealaíon in Éirinn. Ina cáil di mar chathaoirleach ar an NCFA, bhí Angela ina comhalta de chuid Sainghrúpa Comhairleach na Comhairle Ealaíon maidir le Covid-19 agus bhí sí ina comhalta ar Thascfhórsa Téarnaimh na nEalaíon agus an Chultúir.


Sinead Conroy, Cónaidhm Spóirt na hÉireann

Photograph of Sinead Conroy

Thosaigh Sinead Conroy le Cónaidhm Spóirt na hÉireann i nDeireadh Fómhair 2018, nuair a ghlac sí ról an Bhainisteora Seirbhísí Gnó. Mar chuid dá cuid dualgas, déanann Sinead na hidirchaidrimh, seirbhísí agus an chumarsáid le heagraíochtaí comhlacha agus le páirtithe leasmhara na Cónaidhme a bhainistiú.
Tá cúlra ag Sinéad i Margaíocht, Cumarsáid agus i mBainistiú Imeachtaí agus bhain sí céim onóracha amach sa Tráchtáil ó Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath agus Máistreacht sa Ghnó Idirnáisiúnta ó Choláiste na hÉireann. Tá taithí mhór aici i gcaidrimh le cliaint, i mbainistiú tionscadail, cumarsáid margaíochta agus i bhforbairt urraíochta, agus béim ar leith ar spórt i gceist. Go dtí seo, tá obair déanta ag Sinead ar fheachtais urraíochta náisiúnta, Vodafone agus Rugbaí na hÉireann, urraíocht Lucozade Sport ar an FAI agus an IRFU chomh maith le comhpháirtíocht SSE Airtricity le Sraithchomórtas SSE Airtricity agus le Maratón Bhaile Átha Cliath ina measc, mar aon lena cuid oibre ról na Cónaidhme i bhfeachtas 20x20 a bhainistiú.


Victor Finn, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Eagraíocht um Chearta Ceoil na hÉireann

Photograph of Victor Finn

Is é Victor Finn Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Eagraíocht um Chearta Ceoil na hÉireann, a dhéanann ionadaíocht ar bhreis is 13,000 cumadóir amhrán, cumadóir ceoil agus foilsitheoir ceoil. Cinntíonn IMRO go dtugtar luach saothair do lucht cruthaithe ceoil ar an úsáid tráchtála a bhaintear as a gcuid ceoil. Tá Victor ina Chomhalta den Fhoras um Chuntasóirí Cairte Gnó Domhanda, agus tá céim aige sa Staidéar Gnó, bhí post aige ina Stiúrthóir Bainistíochta i MCPS (Éire), an cumann um chearta meicniúla, sular thosaigh sé ag obair le IMRO in 2008. Bhí sé ina cheannródaí le MCPS maidir le ceadúnú ceoil a aistriú chuig an timpeallacht ar líne. Is Stiúrthóir Bunaidh Fhóram an Chumainn Cnuasaigh é, an grúpa stocaireachta agus abhcóideachta a thugann údair, cumadóirí, foilsitheoirí ceoil, an t-aos dána agus lipéid cheoil le chéile chun cearta maoine intleachtúla a chur chun cinn in Éirinn ag leagan béime ar an luach a sholáthraíonn tionscail na cruthaitheachta do gheilleagar na hÉireann. Tá sé ar Chomhairle Chónaidhm Closamhairc IBEC freisin.


Painéal 2
17:12 - 17:50
I bhfianaise na n-acmhainní teoranta atá le caitheamh ar an earnáil seo - cén chaoi a cheart tosaíocht a thabhairt do mhaoiniú agus cén chaoi a cheart é a leithdháileadh i bhfianaise nádúr éagsúil na dtéamaí a bheidh le clúdach agus na héilimh atá i gcomórtas lena chéile?

Cathaoirleach: an Dr Finola Doyle-O’Neill, Staraí ar chúrsaí Craoltóireachta, Scoil Staire, Choláiste na hOllscoile, Corcaigh

Baill an Phainéil:

 • Julian de Spáinn, Conradh na Gaeilge
 • Miriam Malone, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Cumann Parailimpeach na hÉireann
 • Christine Monk, Poiblitheoir Cultúir

Dr Finola Doyle-O’Neill, Cathaoirleach

Photograph of Finola Doyle-O'Neill

Is Staraí ar chúrsaí Craoltóireachta í an Dr Finola Doyle O’Neill i Scoil Staire Choláiste na hOllscoile, Corcaigh. Tugann sí léachtaí i réimse stair na craoltóireachta agus na scannánaíochta in Éirinn - chomh maith leis réimse na Coireachta agus na Meán - mar chuid den Chéim sa Choireolaíocht. Is í a scríobh The Gaybo Revolution: How Gay Byrne Challenged Irish Society, atá ar liosta mholta do churaclam Stair na hArdteistiméireachta agus ina dtugtar cuntas ar an tionchar a bhí ag RTÉ sna blianta 1962-1972.
Bíonn sí ag tráchtaireacht go minic ar raidió agus ar an teilifís ar cheisteanna a bhaineann le stair na craoltóireachta in Éirinn. Bhí an Dr. Doyle-O’Neill ina comhalta ar Bhord Fhéile Scannáin Chorcaí chomh maith le bheith ina comhalta gníomhach den IFUT. Is comhalta de chuid Chumann Stair na mBan, Ceardchumann Náisiúnta na nIriseoirí í agus is í pátrún Chumann Iriseoireachta UCC. Scríobh sí dráma a bhfuil go leor gradam buaite aige ar mhná Éirí Amach 1916, Walking with Ireland into the Sun, chomh maith le sraith raidió The Road to the Vote: The fight for female suffrage in Ireland, atá le fáil ar láithreán gréasáin an Oireachtais.


Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí, Conradh na Gaeilge

Photograph of Julian de Spáinn
Mar Ard-Rúnaí ar Chonradh na Gaeilge le breis agus deich mbliana anuas, tá maoirseacht déanta ag Julian de Spáinn ar ról na heagraíochta mar eagraíocht abhcóideachta le húsáid agus forbairt na Gaeilge a chur chun cinn agus a spreagadh, ní hamháin in Éirinn ach ar fud an domhain. Tá spéis ar leith ag Julian i normalú na Gaeilge sna meáin in Éirinn agus bhí ról gníomhach aige i go leor comhairliúchán maidir leis an ábhar seo le blianta beaga anuas. Chomh maith leis sin is iar-Uachtarán ar Aontas na Mac Léinn in Éirinn é Julian agus aithníonn sé tábhacht na meáin, go háirithe ardáin nua meán, i measc daoine óga.

Miriam Malone, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Cumann Parailimpeach na hÉireann

Photograph of Miriam Malone

Miriam Malone ina Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Chumann Parailimpeach na hÉireann ó ceapadh í sa ról in 2017. Is as Cill Dara ó dhúchas Miriam agus tá slí bheatha iontach bainte amach aici i riarachán spórt, d'oibrigh sí do na Cluichí Oilimpeacha Speisialta, do Chomhpháirtíocht Spórt Chill Chainnigh agus do Chumann Peile na hÉireann.
Ba í Miriam a rinne maoirseacht ar Chraobhchomórtais na hEorpa i gComhghuaillíocht Dhomhanda Shnámh Parailimpeach a óstáil i mBaile Átha Cliath in 2018, an chéad uair riamh a d'óstáil Éire mórimeacht Spóirt Parailimpeach idirnáisiúnta mar é. Thug sí treoir d'Fhoireann na hÉireann agus Cluichí Parailimpeacha 2020 i dTóiceo curtha siar agus tá sí i mbun pleanála faoi láthair do na Cluichí athsceidealaithe i mí Lúnasa seo chugainn.


Christine Monk, Cultural Publicist

Photograph of Áine Ní Chaoindealbháin

Is poiblitheoir cultúir agus speisialtóir cumarsáide í Christine Monk. Cuireann sí comhairle ar eagraíochtaí cultúir i ndáil le cur le feasacht agus spreagann cur chuige cuimsitheach chun tairbhí a d'fhéadfadh a bheith i gceist a sheachadadh do pháirtithe leasmhara, d'urraitheoirí agus forbairt lucht spéise. I measc a cuid cliant le blianta beaga anuas bhí Comhairle Ealaíon na hÉireann, Centre Culturel Irlandais (Páras), an Ceoláras Náisiúnta, Comhairle Dearthóireachta & Ceardaíochta na hÉireann, Foras Amharclannaíochta na hÉireann, Compántas Náisiúnta Ceoldrámaíochta Éireann, Youth Theatre Ireland, #Waking the Feminists agus an stiúideo a ainmníodh do ghradam Oscar, Cartoon Saloon. Tá sí i gceannas ar chumarsáid do na meáin d'Amharclann an Gheata ó 2017. Is comhalta reatha de chuid Éigse Éireann agus d'Fhéile Ealaíon Chill Chainnigh í Christine.