Idirphlé Téamach #6

Cén chaoi a bhfuil Soláthraithe Meán Seirbhíse Poiblí agus Soláthraithe Ábhair Seirbhíse Poiblí ag freastal ar riachtanais a gcuid lucht féachana agus éisteachta maidir le hiléagsúlacht, comhionannas agus cuimsiú agus mar is féidir feabhas a chur ar an scéal?

Cén chaoi a gcuireann Soláthraithe Meán Seirbhíse Poiblí agus Soláthraithe Ábhair Seirbhíse Poiblí cleachtais agus bearta a chuireann luas faoi iléagsúlacht, faoi chomhionannas agus faoi chuimsiú i struchtúir a n-eagraíochtaí agus san ábhar a chruthaíonn siad in ord tosaíochta?

Déardaoin an 15ú lá Aibreán, 2021
16:30 - 17:50 GMT


Panel 1

 • Noel Curran, European Broadcasting Union
 • Paul Farrell, Virgin Media TV
 • Amanda Ade, the 'Black and Irish Podcast'

Panel 2
 • John Purcell, Independent Broadcasters of Ireland
 • Alan Esslemont, TG4
 • Conn McCarrick , National Youth Council of Ireland

Panel 3
 • Susan Kirby, Screen Producers Ireland
 • Kevin Doyle, Newsbrands
 • Daráine Mulvihill, journalist and broadcaster

Fístaifeadadh
Clár

Clár

16:30    Cur in Aithne: Brian MacCraith, Cathaoirleach, An Coimisiún um Thodhchaí na Meán

16:34 - 17:12    Panel 1Cé chomh mór is atá teacht ag lucht féachana agus éisteachta iléagsúil ar ábhar ar na meáin? Céard atá le hathrú?
Cén chaoi a dtugtar léargas ar lucht féachana/éisteachta agus sochaí atá ag éagsúlú in ábhar meán in Éirinn? Céard iad na réitigh chun ábhar níos toiliúla, iontaofa agus ionadaíoch a chruthú?

Seisiún Ceisteanna agus Freagraí le Painéal 1

17:12 - 17:50 Panel 2 - Cén chaoi ar féidir linn a chinntiú go ndéantar iléagsúlacht a léiriú san aschur atá dírithe ar lucht féachana agus éisteachta "príomhshrutha" agus nach bhfágtar í ag cainéil nó podchraoltaí "nideoige" le dul i ngleic léi? Cén chaoi ar féidir gairmeacha sna meáin a dhéanamh níos inrochtana do dhaoine a bhfuil cúlraí éagsúla acu. Cén chaoi ar féidir le todhchaí na meán maith a dhéanamh don phrionsabal 'nothing about us without us' i ndáil le hábhar a chruthú agus struchtúr eagraíochta?
Seisiún Ceisteanna agus Freagraí le Painéal 1

17:50    Conclúid

Prof. Brian MacCraith, CathaoirleachPhotograph of Brian MacCraith

Iar-Uachtarán Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

Painéal 1
16:34 - 17:12
Cé chomh mór is atá teacht ag lucht féachana agus éisteachta iléagsúil ar ábhar ar na meáin?  Céard atá le hathrú?  Cén chaoi a dtugtar léargas ar lucht féachana/éisteachta agus sochaí atá ag éagsúlú in ábhar meán in Éirinn? Céard iad na réitigh chun ábhar níos toiliúla, iontaofa agus ionadaíoch a chruthú?

Cathaoirleach: Sinéad Burke

Baill an Phainéil:

 • June Sarpong OBE; Stiúrthóir um Iléagsúlacht Chruthaitheachta leis an BBC, Láithreoir, agus údar a bhfuil gradaim buaite aici.
 • Moninne Griffith, Príomhfheidhmeannach, BelonG To
 • Suzy Byrne, an Seirbhís Abhcóideachta Náisiúnta do Dhaoine atá faoi Mhíchumas

Sinéad Burke, Cathaoirleach

Photograph of Sinéad Burke
Is í Sinéad Burke Stiúrthóir agus Bunaitheoir Tilting the Lens, comhlacht sainchomhairleoireachta a bhíonn ag obair chun dlús a chur faoi athrú sistéamach agus cultúir ar fud réimsí dearaidh agus nuálaíochta i ngach earnáil gnó. Trí leas a bhaint as a cuid taithí ina hoideoir agus ina hurlabhraí um chearta daoine faoi mhíchumas tugann Sinéad tacaíocht do chliaint fairsinge a ndeiseanna gnó agus cruthaíochta a chur i ngníomh, deiseanna a féidir a bhaint amach trí dhíriú ar rochtain agus ar chuimsiú. Déanann a cuid oibre cur chuige eagraíochta maidir le todhchaí inchuimsitheach a leagan amach a éascú agus ní hamháin go gcuirtear an cheist 'Cé nach bhfuil i láthair?', cuirtear bealaí ar fáil chun a chinntiú go bhfuil cothromas leabaithe i gcúrsa forbartha na heagraíochta agus an domhain mhóir araon.

June Sarpong OBE; Stiúrthóir um Iléagsúlacht Chruthaitheachta leis an BBC, Láithreoir, agus údar a bhfuil gradaim buaite aici.

Photograph of June Sarpong

Tá 20 bliain caite go dtí seo ar an teilifís sa Bhreatain ag June Sarpong agus dá bhrí sin tá sí ar dhuine de na daoine is mó aitheantais ann. Thosaigh June le Kiss 100 agus as sin bhí sí ina láithreoir le MTV UK & Ireland. Cuireadh aithne mhór uirthi nuair a thosaigh sí le T4 ar Channel 4. D'óstáil June imeacht Make Poverty History na bliana 2005 agus ba í a bhí ina láithreoir ar chuid na Ríochta Aontaithe de Live Earth in 2007. D'óstáil sí ceiliúradh mór ar bhreithlá Nelson Mandela agus an deich mbliana agus ceithre scór slánaithe aige in 2008 agus rinne sí sin os comhair 30,000 duine i bPáirc Hyde i Londain. Tá agallamh curtha ag June ar chuid de na daoine is mó le rá ar domhan, Prionsa na Breataine Bige, Bill Clinton, Al Gore agus George Clooney ina measc agus go leor eile curtha in aithne aici freisin.
Tá obair mhór déanta aici leis an bPrionsa Séarlas ina hambasadóir d'Iontaobhas an Phrionsa (the Prince’s Trust) fad is a bhí sí i mbun feachtasaíochta do The One and Product (RED). Bronnadh MBE ar June in 2007 as an méid a rinne sí do shaol na craoltóireachta agus an charthanais, duine de na daoine is óige riamh a bronnadh an gradam uirthi. Bronnadh OBE uirthi in 2020, mar chuid de Liosta Gradam na Bliana Nua.
Is í June comhbhunaitheoir an WIE Network (Women: Inspiration & Enterprise). Tá dhá leabhar scríofa ag June, agus gradaim buaite aice dá mbarr; Diversify: Six Degrees of Integration agus The Power of Women. Seoladh Diversify ar fud na Stát Aontaithe agus ar fud Cheanada níos túisce i mbliana, thug June faoi chamchuairt sa dá thír sin le linn shamhradh 2019.


Monine Griffith, Príomhfheidhmeannach, BeLonG To

Photograph of Monine Griffith

Gníomhaí sóisialta diongbháilte í Moninne Griffith a bhfuil breis is 20 bliain taithí aici i réimse na habhcóideachta, an dlí agus an cheartais shóisialta. Tá sí i gceannas ar BeLonG To Youth Services sa lá atá inniu ann, eagraíocht náisiúnta na hÉireann do dhaoine óga LGBTI+. Ina Príomhfheidhmeannach di, tá sí tugtha do thacaíocht a thabhairt do dhaoine óga LGBTI+ agus iad a chumasú, chomh maith le domhan a bhaint amach dóibh ina n-airíonn siad ar chomhchéim, sábháilte, agus go n-airíonn siad go bhfuil meas orthu maidir lena bhféiniúlacht agus a dtaithí féin.
I ndiaidh di 8 mbliana a chaitheamh ina Stiúrthóir ar Chomhionannas Pósta, eagraíocht aoncheiste ag obair ar mhaithe le comhionannas a bhaint amach do lánúineacha comhghnéis in Éirinn, rud a d'éirigh leo a bhaint amach, éacht mór sa stair, tuigeann Moninne go maith riachtanais phobal LGBTI+ na hÉireann sa lá atá inniu ann mar aon leis na dúshláin atá roimhe.
Tá Moninne ina comhalta de Thascfhórsa Náisiúnta um Mheabhairshláinte na hÓige an Rialtais agus de choiste maoirseachta na Straitéise Náisiúnta i leith na hÓige LGBTI+. Ceapadh í ina Cathaoirleach ar Athbhreithniú an Achta um Inscne a Aithint sa bhliain 2017. Is í iarChathaoirleach Chomhairle Náisiúnta na mBan.
D'oibrigh Moninne ina dlíodóir i gcleachtadh ginearálta ar feadh deich mbliana agus tá Baitsiléir sa Dlí Sibhialta agus Máistreacht i Léann na mBan aici ó Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath. Tá sí ina cónaí i mBré lena páirtí Clodagh agus a n-iníon Edie.


Suzy Byrne, an Seirbhís Abhcóideachta Náisiúnta do Dhaoine atá faoi Mhíchumas

Photograph of Suzy Byrne
Suzy Byrne i mbun obair phobail agus feachtasaíochta ar shaincheisteanna míchumais agus comhionannais le 30 bliain. Tá curtha go suntasach ag Suzy leis na réimsí seo sna meáin chlóite agus chraolta agus bhí sí ag blagáil agus go mór i gceist ar ardáin meán sóisialta a dhéanann plé ar shaincheisteanna comhionannais agus iléagsúlachta. Is bainisteoir réigiúnach í don tSeirbhís Abhcóideachta Náisiúnta do Dhaoine atá faoi Mhíchumas a chuireann abhcóideacht ionadaíoch ghairmiúil ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas a bhféadfadh cúnamh a bheith ag teastáil uathu i ndáil le cinnteoireacht. </ br>Tá Suzy ina Stiúrthóir ar Iarnród Éireann chomh maith agus tá sí ar dhuine de na chéad daoine faoi mhíchumas a earcaíodh go sonrach chuig bord iompair phoiblí stáit. Is comhalta boird í chomh maith ar Chomhairle na hÉireann um Chearta an Duine agus is comhairleoir seachtrach í maidir le Ciste Comhionannais Rethinking Ireland.

Painéal 2
17:12 - 17:50
Cén chaoi ar féidir linn a chinntiú go ndéantar iléagsúlacht a léiriú san aschur atá dírithe ar lucht féachana agus éisteachta "príomhshrutha" agus nach bhfágtar í ag cainéil nó podchraoltaí "nideoige" le dul i ngleic léi? Cén chaoi ar féidir gairmeacha sna meáin a dhéanamh níos inrochtana do dhaoine a bhfuil cúlraí éagsúla acu. Cén chaoi ar féidir le todhchaí na meán maith a dhéanamh don phrionsabal 'nothing about us without us' i ndáil le hábhar a chruthú agus struchtúr eagraíochta?

Cathaoirleach: Stephen McNamara, Stiúrthóir Cumarsáide ar Chumann Rugbaí na hÉireann

Baill an Phainéil:

 • Tommy Hamzat, Bunaitheoir Black Irish Media
 • Jacinta Brack, Gluaisteacht Taistealaithe na hÉireann
 • Eugenia Siapera, Ollamh agus Ceann Scoil an Léinn Eolais agus Cumarsáide, UCD

Stephen McNamara, Cathaoirleach

Photograph of Stephen McNamara

Stephen McNamara ina Stiúrthóir Cumarsáide ar Chumann Rugbaí na hÉireann ón mbliain 2013 agus tá cúnamh tugtha aige athrú ó bhonn a dhéanamh ar chumarsáid na heagraíochta ar fud ardáin éagsúla meán. Tá an IRFU anois ar cheann de na cumainn is mó in Éirinn a bhfuil meas air agus tá lucht féachana agus leibhéil rannpháirtíochta ar na meáin dhigiteach acu a fheileann go maith do cheann de bhrandaí is láidre na tíre seo. Sa ról a bhí aige roimhe seo le Ryanair, chuidigh Stephen leis an aerlíne uaillmhianach seo an sciar den ghlór a bhí aici a fhás sa mhargadh thar a bheith iomaíoch eitlíochta ar fud na hEorpa. Gan aon bhuiséad agus gan aige ach dúil dhoshásaithe do phoiblíocht, d'oibrigh Stephen le Príomhfheidhmeannach dáimhiúil na haerlíne chun an méid poiblíochta agus ab fhéidir a dhéanamh ar na meáin ar fud an domhain. Fad is a bhí sé le Ryanair, d'fhorbair Stephen caidreamh láidir siombóiseach leis na meáin.
Comhairleoir cáilithe cánach é Stephen, agus chuir sé tús lena ghairm sna meáin trí fhreagraí 'mar is féidir' a thabhairt ar cheisteanna airgeadais ó léitheoirí nuachtán Domhnaigh. Chuidigh MA i gCaidrimh Phoiblí ó DIT leis athrú gairme a dhéanamh go dtí domhan na meán agus cumarsáide.


Tommy Hamzat, Bunaitheoir, Black Irish Media

Photograph of Tommy Hamzat
Is é Tommy Hamzat bunaitheoir Black Irish Media, Tionscnamh faoina ndéantar feachtasaíocht ar mhaithe le rochtain níos mó a bheith ar ghairmeacha beatha sna meáin ó dhearcadh níos leithne ná an fócas teoranta atá ann a bhaineann le grúpáil reatha mheánaicmeach. Is é an aidhm is mó atá lena chuid oibre ná a chur ar chumas daoine, is cuma cé hiad féin, a bheith ábalta sásamh a bhaint as gnéithe de na meáin agus a bheith rannpháirteach leo gan srian a bheith orthu mar gheall ar an gcúlra eacnamaíochta nó stádas oideachais atá acu.

Jacinta Brack, Gluaisteacht Taistealaithe na hÉireann

Photograph of Jacinta Brack

Is í Jacinta Brack atá ina ceann feadhna ar chlár Cumarsáide, Beartais agus Tacaíocht Pholaitiúil Ghluaiseacht Taistealaithe na hÉireann, agus tá sí ag obair leis an eagraíocht ón mbliain 2010 i leith. Cumarsáid a bhaineann le Gnóthaí Poiblí, Ceartas agus Comhionannas Sóisialta an saineolas atá aici, agus bhain sí céim amach in Institiúid na hÉireann um Chaidreamh Poiblí. Bhí Jacinta ina Stiúrthóir ar an gclár oideachais phoiblí, Feachtas na Saoránach Taistealaithe 1999-2003, ina comhúdar ar Travellers' Last Rights 2007 agus ina comhordaitheoir i gcomhar ar an Suirbhé Náisiúnta ar Thaistealaithe 2017.
Ba í a bhí ina Comhordaitheoir Cumarsáide agus Maoiniúcháin ar an NGO HIV/AIDS Cairde 1995-1998, agus bhí sí ag obair roimhe sin i mbainistiú Caidreamh Poiblí agus Lóistíochta san earnáil phríobháideach.
Tá sí ina rúnaíocht ar an gCoiste Oireachtais traspháirtí ar Thaistealaithe, agus déanann ionadaíocht ar Ghluaiseacht Taistealaithe na hÉireann ar an Tionscnamh maidir le Rochtain ar Cheartas agus ar an nGrúpa Comhairleach ar Stair agus Cultúr na dTaistealaithe don Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta.


Eugenia Siapera, Ollamh agus Ceann Scoil an Léinn Eolais agus Cumarsáide, UCD

Photograph of Eugenia Siapera
Is Ollamh í Eugenia Siapera agus is í Ceann Scoil an Léinn Eolais agus Cumarsáide i UCD. Is í stiúrthóir Ionad UCD don Pholasaí Digiteach agus tá sí ina heagarthóir ar Athbhreithniú i ndáil le hEolas ar Líne (le Kalpana Shankar). Bíonn Eugenia ag déanamh taighde sa réimse a bhaineann le meáin agus cumarsáid dhigiteach, cine, inscne agus iléagsúlacht cultúir, iriseoireacht agus cumarsáid pholaitiúil. Tá go leor alt agus caibidil leabhair scríofa aici. Imleabhar a bhfuil eagarthóireacht déanta air maidir le Gender Hate Online (Plagrave, 2019, le Debbie Ging) an leabhar is déanaí léi. Tá sí i mbun taighde faoi láthair ar chuimhní cinn na meán a bhaineann le haighneas san am atá caite (RePAST, H2020).